Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2017