Thông báo vv không đủ điều kiện để tiến hành ĐHCĐ lần 2

Thông báo vv không đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ lần 2