Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2