Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2017