SGDCK TPHCM đề nghị NTB liên hệ đăng ký GD Cổ phiếu trên thị trường UPCOM

SGDCK TPHCM đề nghị NTB liên hệ với SGDCK HN làm thủ tục đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên thị trường UPCOM

      SGDCK TPHCM