Giấy uỷ quyền dự Đại hội cổ đông lần 3

Giấy uỷ quyền dự Đại hội cổ đông lần 3 năm 2017