Bản tin Cổ Phần

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Báo cáo tài chính Quý II năm 2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Báo cáo tài chính Quý I năm 2020

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

Báo cáo tài chính Quý IV năm 2019

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

Báo cáo tài chính Quý III năm 2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Báo cáo tài chính Quý II năm 2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính năm 2018 và Quý IV

Báo cáo tài chính năm 2018 và Quý IV

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Báo cáo tài chính Quý III năm 2018

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Báo cáo tài chính Quý II năm 2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Báo cáo tài chính Quý I năm 2018

Công bố thông tin thay đổi đại diện theo pháp luật

Công bố thông tin thay đổi đại diện theo pháp luật lần thứ 13

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017

Biên bản Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3

Biên bản Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3

Tài liệu Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3

Tài liệu Đại Hội Đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 3 bao gồm Chương trình Đại hội, báo cáo đại hội cổ đông, phụ lục báo cáo.

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 năm 2017

Giấy uỷ quyền dự Đại hội cổ đông lần 3

Giấy uỷ quyền dự Đại hội cổ đông lần 3 năm 2017

Thông báo vv không đủ điều kiện để tiến hành ĐHCĐ lần 2

Thông báo vv không đủ điều kiện tổ chức ĐHCĐ lần 2

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2

Thư mời Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 năm 2017


Các tin khác

1, 2, 3, 4, 5, 6  Trang sau